Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Samarbete för säkrare transporter av farligt gods

Genom att få transportföretag att dela med sig av information vill forskningsprojektet HITS göra transporter av farligt gods säkrare. Det kan bland annat leda till effektivare insatser vid olyckor och bättre stadsplanering.

HITS startade 2014 och drivs inom Security Arena på Lindholmen Science Park i bred samverkan med näringsliv, akademi och myndigheter. Målet är att skapa en gemensam syn inom transportbranschen på hur man delar information om transporter av farligt gods. Projektet initierades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som bland annat arbetar för att förebygga och begränsa olyckor och obehörig hantering av farligt gods.

Brita Skärdin arbetar på MSB:s enhet för farliga ämnen, hon tycker att projektet är ett viktigt komplement till lagstiftning på området.

– MSB har deltagit länge i det internationella arbetet för att ta fram gemensam lagstiftning för farligt gods men det är en svår uppgift som tar tid. Det som är spännande med det här projektet är att man har en annan infallsvinkel. Här tittar vi på transportörernas förutsättningar och vilka drivkrafter som kan få dem att frivilligt dela med sig av informationen, förklarar Brita.

– En annan viktigt dimension är skydda transporterna från avsiktliga sabotage eller angrepp. Även om vi vill att informationen ska vara tillgänglig för myndigheter och berörda parter så måste vi vara säkra att inte obehöriga kan få reda på var farligt gods befinner sig. Den säkerheten får man inte göra avkall på, understryker Brita.

Projektet ska också undersöka möjligheter att underlätta för myndigheter att inspektera transporter av farligt gods. Gunilla Rydberg på Sjöland & Thyselius arbetar i projektet med vilken information myndigheterna behöver vid olika typer av händelser. 

– Genom att myndigheter effektivt kan få information om avsändare, mottagare och innehåll i transporterna kan till exempel tillsyn utföras på bättre sätt och felaktiga transporter kan stoppas. Om räddningstjänsten får tillgång till informationen kan de göra effektivare insatser vid olyckor. Information om transportflödet kan även vara värdefullt för kommuner vid stadsplanering och riskanalyser, säger Gunilla.

Men det har visat sig svårt att kräva in information via reglering och standardiseringsprocesser. En möjlig lösning som undersöks i projektet är att knyta rapportering via mobila plattformar till en miljömärkning av transporter. Det finns en efterfrågan från köpare och säljare av transporter och en certifiering skulle på så sätt kunna skapa en konkurrensfördel för de transportörer som är transparenta med sin hantering.

– Incitamenten för transportköpare, transportsäljare, utförare och andra att delta är nyckeln för att skapa tillgång till bra beslutsunderlag och förändra branschen. Mobil informationsteknik ger oss möjligheter att förbättra transparensen i branschen, säger Magnus Andersson, projektledare och forskare på Lunds Tekniska Högskola.

HITS är en förkortning av Harmoniserat Intelligent TransportSystemstöd för transport av farligt gods. I projektet deltar Göteborgs universitet, Intereast Transport AB, Lunds Tekniska Högskola, Saab AB, Sjöland & Thyselius Communications, Transportindustriförbundet, Naturskyddsföreningen, AkzoNobel, Cybercom AB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Security Arena på Lindholmen Science Park.

Vad är farligt gods?
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport.

För mer information om projektet, kontakta

Ola Stensby, projektledare, Security Arena, Lindholmen Science Park, 031-764 70 27, ola.stensby@lindholmen.se

Kristian Lundberg, Business Development, Saab AB, kristian.lundberg@saabgroup.com

Magnus Andersson, projektledare och forskare, Lunds Tekniska Högskola, magnus.andersson@plog.lth.se