Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Harmoniserat intelligent transportsystemstöd för transport av farligt gods (HITS)

Genom att få transportföretag att dela med sig av information vill forskningsprojektet HITS göra transporter av farligt gods säkrare. Det kan bland annat leda till effektivare insatser vid olyckor och bättre stadsplanering.

HITS startade 2014 och drivs inom Security Arena på Lindholmen Science Park i bred samverkan med näringsliv, akademi och myndigheter. Målet är att skapa en gemensam syn inom transportbranschen på hur man delar information om transporter av farligt gods. Projektet initierades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som bland annat arbetar för att förebygga och begränsa olyckor och obehörig hantering av farligt gods.

Projektet ska långsiktigt verka för att öka transportsäkerheten genom:

  • Ökad effektivitet och transportskydd vid transport av farligt gods på väg och järnväg samt vid olyckor.
  • Införa ITS-stöd för transport av farligt gods på väg och järnväg som är internationellt harmoniserat med godstransporter på alla transportslag 

Projektet skall på kort sikt bland annat:

  • Forska om och skapa förutsättningar för, incitament för att transportörer frivilligt skall öka transportsäkerheten av farligt gods.
  • Demonstrera lösningar för frivillig regelefterlevnad och kontroll av farligt godstransporter genom att använda existerande standarder.
  • Påverka nationell och internationell lagstiftning, standarder, principer och lösningar inom området

 

Förväntat projektresultat
HITS förväntas resultera i en plan för hur ITS för farligt gods skall utvecklas i Sverige och hur arbetet i Sverige skall koordineras med övriga Europa. Ny kunskap om möjligheter och begränsningar, både legala och tekniska kommer hjälpa företag och myndigheter att planera sina respektive strategier för processer och teknikinvesteringar framöver. De myndigheter som huvudsakligen får nytta av projektet är MSB, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Projektdeltagare
I projektet deltar Göteborgs universitet, Intereast Transport AB, Lunds Tekniska Högskola, Saab AB, Sjöland & Thyselius Communications, Transportindustriförbundet, Naturskyddsföreningen, AkzoNobel, Cybercom AB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Security Arena på Lindholmen Science Park.

Vad är farligt gods?
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport.